Preskočiť na obsah

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Zverejnené 5.1.2021.

Kategória

Škola sa zapojila do projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice podujatím ,,Starí rodičia – studnica nápadov a inšpirácií“. Pri rozhodovaní o názve podujatia sme vychádzali z tohtoročnej témy Medzinárodného dňa školských knižníc – ,,Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského.“ Podujatie sa konalo v mesiaci október, ktorý je považovaný za mesiac úcty k starším, preto sme sa zamerali hlavne na ,,starootcovský cyklus“ poviedok realistického spisovateľa J. G. Tajovského. Naším cieľom bolo upriamiť pozornosť nielen na život a dielo spisovateľa – hlavne poviedky zo starootcovského cyklu , ale aj na to, že i dnešní starí rodičia vychovávajú svoje vnúčatá s láskou, sú bohatí na životné skúsenosti, venujú sa mnohým záľubám a práve to môže byť inšpiráciou pre našich žiakov. Do podujatia sa zapojili všetci žiaci školy. Keďže v škole máme dosť malé priestory školskej knižnice, mnohé aktivity žiakov sa realizovali v triedach, ale školská knižnica ,,bola obsadená“ celý deň.
Aj pri tomto podujatí sme v našej škole využili ,,živý rozhlas“ – dvaja žiaci (piatačka a šiestak) pripomenuli postupne žiakom vo všetkých triedach, aké podujatie sa koná, aká je jeho téma a zameranie. Prváci robili poster o spisovateľovi a druháci si čítali z poviedky Do konca. Na besede privítali starého otca – včelára. Ten porozprával deťom o svojej záľube, o živote včiel v úľoch, o starostlivosti o včely počas celého roka.
Zaujímavé aktivity pre svojich žiakov si pripravila aj pani učiteľka v 3. triede. Pozreli si prezentáciu o živote a diele spisovateľa, lúštili tajničky a privítali vo svojej triede starkú jedného zo spolužiakov, ktorá im čítala z knihy. Potom sa venovali čítaniu úryvku z poviedky Do konca.Vlastnosti starého otca vpisovali do veľkého srdca na tabuli a robili poster o spisovateľovi..
Štvrtáci mali od rána na magnetickej tabuli obrázky približujúce žiakom život J. Gregora Tajovského a na lavici výstavku kníh spisovateľa. Vyučujúca sa snažila vhodnou formou priblížiť dielo spisovateľa, zamerala sa nielen na jeho starého otca, ale aj na ťažký život ľudí v minulosti, na vzťah k postihnutým ľuďom, prepojila tému aj s finančnou gramotnosťou. Zamerali sa na čítanie s porozumením – čítanie a rozbor úryvku z poviedky Maco Mlieč. Na besede privítali starého otca, ktorý porozprával žiakom o svojom povolaní – ako sa strihajú ovce, kam všade chodí strihať, aký význam má strihanie oviec. Porozprával im aj o tom, čo je deratizácia, dezinfekcia, akých škodcov likviduje (mravce, šváby, hlodavce…).
Piataci hneď ráno privítali vo svojej triede zaujímavých ľudí – starostu obce so svojou maminkou, ktorí prišli oblečení v kroji. Obaja sú členmi miestneho FS Prameň, a teda sa prišli s deťmi porozprávať o ich vzťahu k folklóru a ľudovým tradíciám. Bolo aj veselo, jeden žiak priniesol do školy svoju harmoniku a spolu si zaspievali niekoľko ľudových piesní. Šiestaci si pozvali na besedu zasa starkého, ktorý je členom Poľovníckeho združenia Bučina. Porozprával im o svojej záľube, o tom, ako sa treba starať o zvieratá, ako im pomáhať, ako sa starať o les a okolité prostredie. Niektoré dievčatá sa veľmi potešili, keď k nim prišla starká, ktorá ich ,,zasvätila do tajov štrikovania“.
Vyučujúca slovenského jazyka a literatúry využila v tento deň v 5. a 6. triede rovesnícke vzdelávanie. Šiestaci čítali úryvok z poviedky Žliebky a pracovali s pracovným listom. Piataci boli ,,tvoriví“, spolu so svojimi staršími spolužiakmi – niekoľkými žiakmi 8. triedy sa venovali kresbe – kreslili portréty spisovateľa, jeho manželky, rodný dom spisovateľa, navrhovali ilustrácie k tvorbe spisovateľa. Na hodine techniky tvorili tiež darčeky pre starých rodičov. Tie potom v nasledujúci deň venovali starým rodičom, ktorí sa zúčastnili kultúrneho programu k Mesiacu úcty k starším.
Žiaci 7. – 9. ročníka venovali pozornosť čítaniu s porozumením. Veľkej obľube u žiakov školy sa tešia kvízy, a tak ani v tento deň nemohol chýbať kvíz zameraný na život a dielo Jozefa Gregora Tajovského. Kvízu sa zúčastnili trojčlenné družstvá žiakov piateho až deviateho ročníka.
V škole bola tiež vyhlásená literárna súťaž – Môj najkrajší zážitok so starým otcom/starou mamou. Zapojilo sa do nej 38 žiakov. Vo vestibule školy v poobedňajších hodinách urobili nástenku, na ktorej prezentovali niektoré práce vytvorené počas podujatia ako i záložky z partnerskej školy.
Mgr. L. Holováčová