Preskočiť na obsah

Školský poriadok MŠ

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 153. Jeho vydaním sa ruší školský poriadok platný od 30.10.2008

Charakteristika MŠ

MŠ je súčasťou ZŠ s právnou subjektivitou v Dolnej Strehovej. Má jednu triedu. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo deku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.
MŠ je umiestnená v prízemnej budove s rozlohou 224 m2. Táto má šatňu, triedu, ktorej súčasťou je spálňa a stoly slúžiace k stolovaniu, výdajňu jedna (toto sa dováža z budovy ZŠ), hygienické zariadenia pre deti a personál a dva sklady. Školský dvor má rozlohu 1 200m.

Prevádzka materskej školy

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7.00 do 16.30 hod.
Zástupkyňa ZŠ s MŠ pre úsek predškolskej výchovy: Anna Lešková
Konzultačné hodiny: párny týždeň: od 16.00 – 16.30 hod.
nepárny týždeň: od 12.00 – 13.00 hod.
Konzultačné hodiny vedúcej ŠJ Oľgy Priatkovej: od 14.00 – 15.00 hod.
Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasená zriaďovateľom.

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov na štyri týždne. V tomto období podľa dispozícií riaditeľky ZŠ s MŠ vykonávajú prevádzkový zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. V zostávajúcom čase školských prázdnin je MŠ v prevádzke, ak do nej rodičia záväzne prihlásia aspoň 10 detí. Prerušenie prevádzky oznámi zástupkyňa ZŠ s MŠ oznamom rodičom včas. V čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať MŠ v okolí podľa výberu rodiča.

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku a ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky, alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie školskej dochádzky.

Do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Deti sa prijímajú k začiatku školského roka v mesiaci marec, pokiaľ je voľná kapacita aj v priebehu školského roka
Riaditeľka oznámi najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka v miestnom rozhlase miesto a čas podávania žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní v mieste materskej školy obvyklým spôsobom.

Rodič odovzdá písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave a povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast zástupkyni MŠ,ktorá predloží žiadosti riaditeľke ZŠ s MŠ najneskôr do 31. marca.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič zástupkyni, do 15. apríla. Ak dieťa po dovŕšení 6 roku nedosiahlo školskú zrelosť, riaditeľka ZŠ s MŠ rozhodne o odklade povinnej školskej dochádzky (§ 19 ods. 4.) novely Školského zákona na žiadosť zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Môže tiež rozhodnúť na návrh MŠ s informovaným súhlasom zákonného zástupcu po odporučení všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

O prijímaní detí do MŠ rozhoduje riaditeľka ZŠ s MŠ.
Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka dostane rodič spravidla do 30. apríla. Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa počas školského roka oznámi riaditeľka do 30 dní odo dňa podania prihlášky. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole.
O prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľka ZŠ s MŠ po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast; ak sa jedná o dieťa so zmyslovým postihnutím, vyjadrením príslušného odborného lekára.

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzk
Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom školstva).

Podmienky prijímania detí do MŠ

Riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Anna Malatincová v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, vydáva kritériá prijímania detí do MŠ nasledovne:
Prednosť pri prijímaní majú:
– deti, ktoré dovŕšili 5 rokov,
– -detí s odloženou školskou dochádzkou
-deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
– deti z obce Dolná Strehová.

Ďalej sa prijímajú:
– ostatné deti podľa veku a kapacitných možností MŠ

Výnimočne je možné prijať aj dieťa mladšie ako tri roky ak to umožnia kapacitné možnosti MŠ a dieťa má zvládnuté základné hygienické návyky.

Ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu, najvyšší počet detí v triede sa môže zvýšiť o tri deti z dôvodu:
a) zmeny trvalého pobytu dieťaťa,
b) zaradenia dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v materskej škole,
c) odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo dodatočného odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo
d) zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej škole.
Pri určovaní počtu detí v triede sa môže zohľadniť počet detí v triede mladších ako tri roky.

Práva a povinnosti zamestnancov

Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov školy vyplýva z platných všeobecných právnych predpisov (§ č.81, č.82 ZP, Pracovný poriadok), ich pracovnej náplne a z príkazov a pokynov ich nadriadených. Príkazmi a pokynmi možno operatívne zasahovať do pracovnej náplne zamestnancov.

Náplň a rozvrhnutie pracovného času pedagogických zamestnancov

Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca pozostáva:
• z času, počas ktorého vykonáva vyučovaciu a výchovnú činnosť, ktorá je ustanovená nariadením vlády SR č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
• z času, počas ktorého vykonáva ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou, ktoré sú bližšie rozpracované v Pracovnom poriadku školy , v pracovnej náplni pedagogických zamestnancov a v Pláne práce na príslušný školský rok.
• V triede s celodennou prevádzkou zabezpečujú predprimárne vzdelávanie na zmeny striedavo dvaja učitelia.

PRÁVA A POVINNOSTÍ DETÍ A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

1. Dieťa má právo na:
• rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu
• bezplatne vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
• individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav
• poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním
• výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
• organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny
• úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu

2. Dieťa so zdravotným znevýhodnením má právo:
• na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.
• Zaradením dieťaťa so ŠVVP nemôžu byť obmedzované práva ostatných detí.

3. Dieťa je povinné:
• neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania
• dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy
• chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie
• konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní
• ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy
• rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými platnými predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi

4. Zákonný zástupca dieťaťa má právo:
• žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania
• oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy a školským poriadkom
• byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
• na poskytovanie poradenských služieb
• zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase zástupkyne školy
• vyjadrovať sa ku školskému vzdelávaciemu programu prostredníctvom orgánov školskej samosprávy

5. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:
• vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie
• dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom
• dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby
• nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo
• informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania (§ 144 ods. 7 pís. d Školského zákona). Ak tak neurobí, riaditeľka po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie rozhodne:
– o diagnostickom pobyte,
– overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávanie (§ 108 Šk. z.) alebo po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu pristúpi k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky alebo predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania (ak MŠ nie je schopná vzhľadom na svoje podmienky poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia),
– k predčasnému ukončeniu dochádzky pristúpi aj pre preukázateľnú nespoluprácu zákonného zástupcu pri diagnostikovaní zdravotného postihnutia dieťaťa.
• Rodič je povinný bezodkladne oznámiť škole dôvod neprítomnosti dieťaťa
• Ak neprítomnosť trvá z dôvodu ochorenia dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, je rodič povinne predložiť potvrdenie od lekára (podľa z ákona 245 §144 ods. 7 a 9)
• ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi triednej učiteľke, alebo zástupkyni dôvod neprítomnosti, alebo závažným spôsobom opakovane poruší školský poriadok, môže riaditeľka ZŠ s MŠ po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa,
a) ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je rodič povinný zástupkyni oznámiť dôvod neprítomnosti písomne a pri opätovnom nástupe predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
b) Rodič je povinný pravidelne uhrádzať príspevky:
– v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolná Strehová č. 2/2008 zo dňa 29. 10. 2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách v súlade s ods. 3 § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa
175Sk / 5,81 €

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zástupkyni doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci).
Ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa písmena a, až d, zriaďovateľ materskej školy vráti alebo započíta úhradu na ďalší mesiaca.

Vnútorná organizácia

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich sú spracované vo forme denného poriadku. Denný poriadok je zverejnený pre rodičov na nástenke v šatni.

1. Preberanie detí
Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia, až po jeho odovzdanie učiteľke, rodičovi, alebo inej splnomocnenej osobe. Rodič privádza dieťa do MŠ do 8.00 hod. a prevezme si ho zvyčajne po 15.00 hod. V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to nutné, dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil činnosť detí. Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže rodič písomne splnomocniť aj svoje maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá.

2. Organizácia v umyvárni
Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, zubnú kefku a pohár. Za pravidelnú výmenu uterákov zodpovedajú rodičia. a suchú podlahu upratovačka. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka a prevádzková zamestnankyňa.

3. Organizácia pri jedle
Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca zariadenia školského stravovania. Zabezpečuje tiež zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.
Za organizáciu a výchovný proces pri jedle zodpovedá učiteľka. Vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedla nenásilne deti usmerňuje, podľa želania rodičov prikrmuje. Nenúti ich jesť.
Deti 2 – 3 – ročné používajú pri jedle lyžičku, 4 – 5 – ročné lyžičku, vidličku, postupne priberajú nôž. Deti 5 – 6 – ročné používajú samostatne kompletný príbor.
Časový harmonogram podávania jedla :
– desiata : 8.30hod.
– obed : 11.30hod..
– olovrant : 14.30 hod.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič osobne alebo telefonicky na č.4897 305 do 8°°hod.v príslušný deň.

4. Pobyt detí vonku
Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť plnohodnotnú organizovanú činnosť. Venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle všeobecných záväzných pracovných predpisov.

5. Organizácia v spálni
Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.

6. Organizácia krúžkovej činnosti
Krúžková činnosť v MŠ sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí.vždy popoludní. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením pedagogických zamestnancov MŠ alebo lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity detí. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovední kvalifikovaní lektori Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Za bezpečnosť detí zodpovedá vedúca krúžku.

Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná:
1. Prihliadať na základné fyziologické potreby detí.

2. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálnopatologických javov.

3. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,

4. Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri úraze zabezpečí učiteľka 1. pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

5. Podľa § 24 ods. 6 zákona MZ SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré :
a) je spôsobilé na pobyt v kolektíve,
b) ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
c) nemá nariadené karanténne opatrenie,
d) môže byť umiestnené dieťa, ktoré neprejavuje príznaky prenosného parazitárneho ochorenia (zákon MZ SR 527/07 § 10).
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ,
– skutočnosti uvedené v ods. 6 písm. b) a c) potvrdzuje písomným vyhlásením zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako päť dní.

6. Ak dieťa počas dňa ochorie, pedagogický pracovník zabezpečí jeho izoláciu.

7. Ucitelka MŠ nie je oprávnená podávať deťom lieky.§153ods.1

8. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, zástupkyńa zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.

9. Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, zástupkyňa zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:
a) na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,
b) na lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,
c) pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,
d) v škole v prírode je počet detí podľa osobitného predpisu, 3)
e) na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej dospelej osoby.

10. Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť hromadné dopravné prostriedky.

11. Zástupkyňa písomne oznámi zriaďovateľovi organizovanie podujatia.

12. Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi.

13. Učiteľky na požiadanie poskytujú prax študentkám pedagogických škôl.

Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

1. Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku školy je požadovaná úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa aj na splnomocnenú osobu – dieťa staršie ako desať rokov, ktoré prichádza do materskej školy.

2. Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, na náhradu škody od zákonných zástupcov nie je právny nárok.

3. Vchod do materskej školy je zaistený zámkom. Ráno MŠ odomyká upratovačka, v priebehu dňa službukonajúca učiteľka.

4. V priestoroch materskej školy je bez sprievodu zamestnanca materskej školy akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný.

5. Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej školy.

6. Popoludní, po skončení prevádzky na triede je učiteľka povinná prekontrolovať zatvorenie okien a aktivovať alarm.

7. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.

8. Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto.

Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje, nastaví plynové pece, aktivuje alarm a uzamkne budovu službukonajúca učiteľka.

Školský poriadok MŠ vychádza z týchto právnych predpisov:

– zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a novely z 1.1.2013,
– zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306 z 23. júla 2008 o materskej škole,