Preskočiť na obsah

Prevádzkový poriadok

Dielenský poriadok

Prevádzkový poriadok školskej dielne

1. Po dobu pracovného vyučovania (SEE, THD) vykonáva trvalý dozor vyučujúci, od pracovnej skupiny sa nemôže vzdialiť, pokiaľ nezaistí dozor iným učiteľom.

2. Žiaci vstupujú do dielne len v sprievode vyučujúceho a v prezuvkách.

3. Pred výučbou zaujmú miesto pri pracovných stoloch a nevzďaľujú sa z pracovného
miesta.

4. Pred začatím pracovného vyučovania učiteľ oboznámi žiakov so základnými pravidlami bezpečnosti a hygieny pri práci.

5. Žiaci sa riadia pokynmi vyučujúceho. Pracujú s prideleným materiálom a určeným
náradím a nástrojmi. Náradie a nástroje neberú z iných pracovných stolov.

6. Žiaci dbajú na pokyny vyučujúceho. Vyučujúci je povinný pred každým pracovným
úkonom upozorniť na riziká pracovného úkonu a vysvetliť zásady bezpečného správania
sa a konania.

7. Učiteľ sleduje prácu žiakov a venuje zvýšenú pozornosť všetkým žiakom, najmä však
menej zručným žiakom.

8. Žiaci pracujú organizovane individuálne alebo v skupinách.

9. Náradie a nástroje používame len k tým prácam, pre ktoré sú určené.

10. Žiaci nepoškodzujú vybavenie dielní. Akékoľvek poškodenie hlásia vyučujúcemu.
V prípade úmyselného poškodenia žiak škodu nahradí.

11. Poškodené náradie treba včas opraviť alebo odstrániť a neodkladne oznámiť riaditeľke školy.

12. Pri dlho trvajúcej práci musí učiteľ pamätať na organizovaný odpočinok.

13. Na pracovnom vyučovaní je nutné používať pracovný odev a obuv.

14. Na konci hodiny pracovného vyučovania žiaci prekontrolujú a uložia náradie a nástroje na určené miesto. Urobia poriadok na pracovisku.

15. Po skočení práce si žiaci umyjú ruky a očistia odev a obuv. Odchádzajú z pracoviska
spolu s vyučujúcim.
16. Poranenie žiakov ošetrí vyučujúci alebo lekár. O ošetrení urobí záznam do zošita evidencie neregistrovaných školských úrazov v lekárničke.

17. Vyučujúci pri použití lekárničky skontroluje vybavenie lekárničky a nedostatky hlási
vedeniu školy.

18. Žiakom sa nepovoľuje pracovať s jedovatými a škodlivými látkami.

19. V priestoroch dielne je zakázané jesť, piť, fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné
návykové látky.

20. V priestoroch dielne je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom a elektrickými
rozvodmi.

21. Vyučujúci je povinný po skončení výučby skontrolovať pracovisko.

Platný od 1. 9. 2013 PaedDr. Anna Malatincová – riaditeľka školy

Poriadok pracovného vyučovania a predmetu svet práce

Pestovateľské práce

Prevádzkový poriadok – práca na školskom pozemku
(PVC, SEE, THD)

1. Po dobu pracovného vyučovania, vyučovania predmetu svet práce alebo technika na školskom pozemku vykonáva trvalý dozor vyučujúci, od pracovnej skupiny sa nemôže vzdialiť, pokiaľ nezaistí dozor iným učiteľom.
2. Na školský pozemok prichádzajú a odchádzajú žiaci pod vedením učiteľa.
3. Pri práci majú vhodné pracovné oblečenie a obuv.
4. Počas vyučovania na osobnú hygienu používajú priestor školského WC , po skončení
vyučovacej hodiny na tento účel využívajú umývadlo v triede.

5. Žiaci nesmú vstupovať sami do náraďovne. Náradie vydáva učiteľ.
4. Žiaci pracujú na určenom mieste podľa pokynov učiteľa, svojvoľne ho nemenia.
5. Na pracovisku udržujú žiaci poriadok a čistotu, sú sústredení a dodržiavajú pravidlá
bezpečnosti pri práci.

6. Žiaci svojvoľne neodchádzajú zo školského pozemku do budovy školy, nevzďaľujú sa od miesta vykonávania pracovnej činnosti.

7. Žiaci šetria náradie a pomôcky, poškodenie z nedbalosti sú povinní nahradiť, príp.
uhradiť, alebo náradie opraviť.

8. Nástroje a náradie sa prenášajú predpísaným spôsobom, ktorý musí vyučujúci so žiakmi nacvičiť. Pracovný nástroj nesmú povaľovať na zemi.
9. Skaly a burina sa odkladajú na určené miesto.
10. Každé, aj najmenšie poranenie, ihneď hlásia učiteľovi.
11. Po skončení práce žiaci jednotlivo odovzdávajú pracovné náradie do náraďovne pod
dozorom učiteľa.

12. Spoločne s učiteľom vyhodnotia pracovnú aktivitu triedy a odchádzajú do budovy školy.
13. Pri práci na školskom pozemku je zakázané jesť a piť.

Platný od 1. 9. 2013 PaedDr. Anna Malatincová – riaditeľka školy

Prevádzkový poriadok telocvične

Telocvičňa slúži na zabezpečenie výučby telesnej výchovy pre žiakov ZŠ s MŠ Dolná Strehová.
1. Telocvičňa sa môže používať len podľa rozvrhu hodín a rozpisu krúžkovej činnosti.
2. Mimoškolské a školské podujatia organizované v telocvični musia byť schválené riaditeľkou školy.
3. Vstup do telocvične je zásadne povolený iba v sprievode vyučujúceho a v predpísanom úbore.
4. Do telocvične je povolený vstup iba v čistých prezuvkách s nefarbiacou podrážkou.
5. Otváranie a zatváranie dverí do telocvične robí príslušný vyučujúci.
6. Vyučujúci je povinný si skontrolovať počet žiakov a ich cvičebný odev.
7. Vyučujúci sa počas vyučovacej hodiny z priestorov telocvične, resp. školského dvora, ihriska, kde žiaci vykonávajú telovýchovnú činnosť, nesmie v žiadnom prípade vzdialiť a nechať žiakov bez dozoru.
8. Ak je žiak uznaný lekárom ako necvičiaci, je povinný o tom predložiť lekárske potvrdenie.
9. Žiaci dodržiavajú pokyny vyučujúceho. Sú disciplinovaní, správajú sa tak , aby neohrozili bezpečnosť a zdravie svoje a svojich spolužiakov, športujú v duchu fair play.
10. Vyučujúci je povinný pred každým cvičením upozorniť na riziká cviku a vysvetliť zásady bezpečného správania sa a konania.
11. Je zakázané poškodzovať zariadenie telocvične. V prípade úmyselného poškodenia žiak škodu nahradí.
12. Potrebné telocvičné náradie vydáva príslušný vyučujúci. Bez vedomia vyučujúceho nemajú žiaci prístup do kabinetu.
13. Pri telovýchovnom procese používajú žiaci iba tie telovýchovné náčinia, ktoré sú potrebné k danej činnosti, zaobchádzajú s nimi opatrne, prípadné poškodenie oznámia ihneď vyučujúcemu.
14. Žiaci pri telovýchovnom procese majú určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez povolenia vyučujúceho opustiť. Nesmú vyliezať na iné náradie, s ktorým nesúvisí ich činnosť, aby neprišlo k úrazu. Prípadný úraz okamžite nahlásia vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi.
15. Elektrické zariadenia obsluhuje len vyučujúci.
16. Všetky presuny na cvičisku robia žiaci pod vedením vyučujúceho pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov.
17. Po skončení cvičenia je povinný vyučujúci uložiť používané náradie na svoje miesto.
18. Žiaci odchádzajú z telocvične opäť pod vedením príslušného vyučujúceho.
19. Pri odchode z telocvične vyučujúci skontroluje priestory telocvične a uzamkne telocvičňu.
20. Je zakázané:
• manipulovať s otvoreným ohňom,
• fajčiť, používať stravu a nápoje, používať alkoholické nápoje a iné návykové látky,
• do telocvične vodiť psov,
• vstupovať s bicyklom a inými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku,
• vešať sa na basketbalové koše (z bezpečnostných dôvodov).

Platný od 1. 9. 2013 PaedDr. Anna Malatincová – riaditeľka školy

Prevádzkový poriadok učebne IKT

1. Do učebne vstupujú žiaci a ostatní užívatelia iba na pokyn zodpovedného vyučujúceho, dozor konajúceho, správcu siete alebo riaditeľky školy.
2. Interní žiaci školy a žiaci pracujúci v krúžkoch vstupujú do učebne so svojimi
vyučujúcimi podľa rozvrhu a pracujú vždy na tom istom počítači.
3. Pri práci na počítači je nutné dodržiavať nasledujúce pravidlá:
– počítač možno zapnúť a vypnúť iba korektne – zapnúť najskôr monitor, potom počítač,
– pri vypínaní:
• najskôr korektne vypnúť všetky bežiace programy a aplikácie,
• potom kliknúť na ikonu Štart a vybrať položku Vypnúť,
• nakoniec vypnúť monitor.
– pri akýchkoľvek problémoch pri zapínaní alebo vypínaní privolať vyučujúceho,
– pri práci s aplikáciami nikdy nevykonávať viac operácií naraz, vždy vyčkať, kým
počítač splnenie zadanej úlohy ukončí,
– reštart a vypnutie počítača (s výnimkou hrozby alebo vzniku požiaru) možno vykonať
len s vedomím zodpovedného vyučujúceho.
Je zakázané :
• pracovať súčasne na viacerých počítačoch,
• zasahovať do žiadneho zo zariadení (počítač, myš, klávesnica, tlačiareň,….),
• zasahovať do počítačov, nahrávať programy,
• otvárať kryty jednotlivých zariadení a opravovať prípadné poruchy,
• používať iné ako školské nosiče dát (CD, disketa), bez výslovného súhlasu správcu učebne,
• porušenie bude hodnotené ako úmyselné poškodzovanie školského majetku.
• po skončení práce je užívateľ povinný uviesť pracovisko do pôvodného stavu.
4. V učebni nie je dovolené konzumovať jedlo, piť, fajčiť, používať mobilný telefón a
akokoľvek znečisťovať prostredie.
5. Do učebne je možný vstup iba v prezuvkách, mokré dáždniky a iné mokré časti oblečenia je potrebné odložiť v šatni.
6. Každý užívateľ je povinný pred prvým vstupom do učebne oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom a jeho prílohami, oboznámenie sa potvrdiť vlastnoručným podpisom.
7. Každý užívateľ preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou,
nedodržaním pokynov alebo úmyselným poškodením zariadenia.
8. Pri porušení pravidiel sa bude postupovať v zmysle školského poriadku školy alebo pracovného poriadku ZŠ s MŠ Dolná Strehová.

Hmotná zodpovednosť:

Učiteľ, ktorý práve vyučuje v učebni s počítačmi, má hmotnú zodpovednosť za počítače a
vybavenie učebne. Po skončení hodiny zamkne učebňu.
Zapnutie ističov zabezpečuje pred začiatkom vyučovania upratovačka, ako aj ich vypnutie po skončení vyučovania a krúžkovej činnosti.
Učiteľ musí zabezpečiť alebo skontrolovať na počítačoch:
a) Na prvej hodine dňa – zapnutie počítačov, na ktorých sú žiaci.
b) Na ostatných hodinách dňa – po skončení hodiny vypnúť programy, nevypínať počítače.
c) Na poslednej hodine dňa – vypnutie všetkých počítačov, zamknúť učebňu.

Nahlásenie opráv:

Nefungujúci počítač, program alebo nevhodný obsah počítača neodkladne nahlásiť zástupkyni riaditeľky školy.

Žiak ma právo:
• so súhlasom vyučujúceho využívať všetky zariadenia a to spôsobom na to určeným,
• so súhlasom vyučujúceho používať nainštalované softvérové vybavenie,
• mať a používať vlastnú e-mailovú schránku v zmysle všeobecne platných pravidiel (netiketa) a podľa pokynov správcu siete – neotvárať prílohy v e-mailoch od neznámych odosielateľov, nešíriť e-maily s nevhodným obsahom,
• využívať zariadenie odbornej učebne IKT mimo vyučovania na krúžkovú činnosť.

Žiak je povinný:
• dodržiavať pravidlá etikety (netikety),
• šetrne sa správať k zariadeniu učební informatiky,
• vchádzať do učební informatiky v prezuvkách a s pomôckami, podľa pokynov vyučujúceho, bez jedla a nápojov,
• každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť pracoviska hlásiť vyučujúcemu,
• po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu,
• využívať nastavenia zariadení- neprestavuje- monitor, pozadie na monitore,
• ukladať si svoje dokumenty a súbory do svojho priečinku, ktorý je na to určený –
v priečinku Moje dokumenty, v ktorom si môže vytvoriť aj vlastné priečinky, do ktorých
si sťahuje a ukladá súbory
• ukladanie ikon na pracovnú plochu je ZAKÁZANÉ!

Žiakom je zakázané:
• vstupovať do učební bez prítomnosti vyučujúceho,
• pokúšať sa akýmkoľvek spôsobom zisťovať prístupové heslá iných užívateľov,
• používať vlastné diskety, USB kľúče,
• vypínať rezidentnú antivírusovú ochranu,
• bez súhlasu vyučujúceho inštalovať akýkoľvek softvér,
• bez súhlasu vyučujúceho meniť nastavenie ktoréhokoľvek nainštalovaného softvéru,
• svojvoľne premiestňovať súčasti svojho pracoviska,
• akokoľvek zasahovať do elektrických súčastí pracoviska,
• prenášať cez sieť „nevhodné“ súbory (pornografia, erotika, nelegálne kópie dát, dáta
porušujúce autorský alebo iný zákon, „,
• jesť, piť a inak znečisťovať pracovisko,

Pravidlá pre prácu s Internetom v škole:
• je zakázané pokúšať sa preniknút‘ do iných sietí a počítačových systémov pripojených na Internet,
• je zakázané snažiť sa získat‘ cudzie heslá a informácie smerujúce k nabúraniu iných systémov,
• je zakázané navštevovat‘ stránky obsahujúce pornografický materiál, odkazy na nelegálny, software, neslušné výrazy, stránky propagujúce zneužívanie drog, brutalitu a iný kontroverzný materiál (v sporných prípadoch má poverený dozor právo rozhodnút‘, či je materiál na stránke kontroverzný),
• je na užívateľovi, aby neporušoval autorské práva pri programoch, ktoré používa a uchováva vo svojom priečinku,
• informácie si užívateľ ukladá do svojho priečinka, na to určeného,žiak (zákonný zástupca žiaka) preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia.

Vedenie školy alebo správca odborných učební informatiky si vyhradzuje právo v priebehu
školského roka tento poriadok modifikovať.

Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku.

Platný od 1. 9. 2013 PaedDr. Anna Malatincová – riaditeľka