Preskočiť na obsah

COVID-19

DOTAZNÍK

Prerušenie prevádzky MŠ a ŠJ

Usmernenie k výchovno-vzdelávaciemu procesu

Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti_

Rozvrh hodín v období dištančného vzdelávania I. stupeň

Riaditeľské voľno

Riaditelske_volno_1

Rozvrh hodín v období dištančného vzdelávania II. stupeň

Podmienky vstupu do školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

P O K Y N Y pre žiakov a zákonných zástupcov

Usmernenie k výchovno-vzdelávaciemu procesu od 01.10.2020

Informácia pre žiakov, rodičov a učiteľov

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV 5. – 9. ROČNÍKA

Vážení rodičia, milí žiaci!
Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu a následne ministra školstva SR od pondelka 26. októbra 2020 prechádzajú žiaci 5. – 9. ročníka na dištančné vzdelávanie. Všetky informácie o spôsobe dištančného vzdelávania a rozvrhu hodín dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov.
Žiaci 1. – 4. ročníka sa učia podľa platného rozvrhu hodín. Po vyučovaní bude v prevádzke ŠKD.
Menia sa termíny jesenných prázdnin – prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok, vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať plošné testovanie. Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 – opäť ide o obdobie v čase plošného testovania.

Usmernenie k výchovno-vzdelávaciemu procesu od 12.10.2020

– V platnosti zostáva Usmernenie vydané k 01. 10. 2020
Navyše:
– Vyučovanie v materskej i základnej škole sa realizuje naďalej prezenčne (t.j. účasť žiakov na vyučovaní).
– Nosenie rúšok počas výchovno-vzdelávacieho procesu, v interiéri aj exteriéri školy je povinné !!!
– Naďalej je zrušená krúžková činnosť.
– Zrušená je skupinová výučba ZUŠ, t. z. v našej škole výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor, teória.
– Po vyučovaní sa naďalej neorganizujú žiadne aktivity.
– Školský klub detí bude realizovaný za prísnych opatrení.
– Po skončení vyučovania žiaci odchádzajú domov prvými autobusmi, nezdržiavajú sa bezdôvodne v priestoroch školy ani v obci.
– Ďalšie usmernenia budú oznámené po vyhlásení ministra školstva.

Pokyny k otvoreniu školského roka 2020/2021

Vážení rodičia, milí žiaci!
2. septembra začína nový školský rok, ktorý bude netradičný. Prispôsobujeme sa protiepidemiologickým opatreniam a v dôsledku toho sme slávnostné otvorenie školského roka naplánovali takto:
– 7:00 – 8:00 hod – žiaci 2.- 9. ročníka môžu vstupovať do budovy školy, odchádzajú do svojich tried
– 8:00 hod – triednické hodiny žiakov 2. – 9. ročníka, slávnostné otvorenie školského roka v triedach, žiaci odchádzajú domov prvými autobusovými spojmi
– 8:00 hod – slávnostné privítanie žiakov 1. ročníka pred malou budovou, odchod do triedy v sprievode triednej učiteľky a iba jedného zákonného zástupcu žiaka
Do areálu školy (okrem žiakov 1. – 9. ročníka) vstupujú iba rodičia žiakov 1.ročníka, rodičia ostatných žiakov čakajú pred bránou školy. V interiéri majú žiaci, rodičia a zamestnanci školy rúško, pri vstupe si dezinfikujú ruky. O nosení rúška žiakmi 1. – 4. ročníka rozhodujú zákonní zástupcovia detí. Rúško je odporučené.
Každý žiak na základe usmernení odovzdá pri nástupe do školy svojmu triednemu učiteľovi 2 tlačivá. Bez podpísaných tlačív nebude žiakovi umožnený vstup do školy. Tlačivo si môžete prevziať na riaditeľstve školy, na obecnom úrade v mieste bydliska alebo stiahnuť z webovej stránky školy.

Ďakujeme 
Tešíme sa na Vás!

Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_MS_

Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ZS_

Zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie_MS_

Zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie_ZS_

Usmernenie riaditeľky školy

Organizacia_a_podmienky_vychovy_a_vzdelavania_v_MS_v_skolskom_roku_2020-2021

Pokyny_pre_rodicov_v_MS

Usmernenie_riaditelky_skoly

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia konzília epidemiológov a schválením ÚVZ SR sa do našej školy budú môcť od 22. júna do 30. júna vrátiť aj žiaci 6. až 9. ročníka. Činnosť žiakov bude zameraná na zopakovanie učiva, záujmové výchovno-vzdelávacie aktivity, odovzdávanie a preberanie učebníc, ukončenie ročníka a vydávanie vysvedčení. Z dôvodu zabezpečenia prevádzky školy Vás žiadame, aby ste Vaše dieťa záväzne prihlásili na vzdelávanie v škole a stravovanie v Školskej jedálni najneskôr do 18. 06. 2020 do 15:00 hod u triedneho učiteľa alebo na t. č. 0905636359, resp. 047/7897251. Vzdelávanie bude prebiehať 5 vyučovacích hodín, žiaci budú odchádzať domov prvými autobusovými spojmi. V prípade, že svoje dieťa neprihlásite na vzdelávanie v škole, ďalší postup ukončenia školského roka musíte konzultovať s triednym učiteľom Vášho dieťaťa. V záujme bezproblémového hodnotenia prospechu žiakov a ukončenia školského roka by sme uvítali návrat všetkých žiakov školy.