Preskočiť na obsah

Voľné pracovné miesta

Asistent učiteľa

Kategória zamestnanca: asistent učiteľa
Kvalifikačné predpoklady: VŠ I. stupeň, študijný odbor podľa zák. č. 138/2019 Z. z. o pg. a odbor. zamestnancoch a vyhl. MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifik. predpokladoch pg. a odborných zam. alebo úplné stredné odborné vzdelanie, študijný odbor podľa zák. č. 138/2019 Z. z. o pg. a odbor. zamestnancoch a vyhl. MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifik. predpokladoch pg. a odborných zam.
Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť, životopis, doklad o dosiahnutej kvalifikácii, súhlas so spracovaním osobných údajov
Iné požiadavky: nástup od 1. 9. 2020, doba určitá, platové zaradenie: podľa platnej legislatívy zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do príslušnej platovej triedy a podľa rokov praxe s prislúchajúcimi príplatkami, podklady zaslať do 19. 08., oznam o pohovore bude uchádzačom oznámený telefonicky, poznámka: práca v rámci projektu NP PoP2
Kontakt: strehovazs@gmail.com 0905636359

Špeciálny pedagóg

Kategória zamestnanca: špeciálny pedagóg
Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR 01/2020 Z.z.
Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť, životopis, doklad o dosiahnutej kvalifikácii, súhlas so spracovaním osobných údajov
Iné požiadavky: nástup od 1. 9. 2020, doba určitá, platové zaradenie: podľa platnej legislatívy zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do príslušnej platovej triedy a podľa rokov praxe s prislúchajúcimi príplatkami, podklady zaslať do 19. 08., oznam o pohovore bude uchádzačom oznámený telefonicky, poznámka: práca v rámci projektu NP PoP2
Kontakt: strehovazs@gmail.com 0905636359